Rucphen - Protestantse gemeenten

Protestantse gemeenten

Protestantse gemeente Etten-Leur de Baai

Postbus 46
4870AA Etten-Leur
T: 076 5014338 (scriba W.P. Wiertsema)
I: www.protestantsettenleur.nl

Protestantse gemeente Oudenbosch

Fenkelstraat 24
4731JB Oudenbosch
T: 0165 312453 (inl. ds. H.J. Inkelaar en mw. ds. C. Inkelaar-de Mos)
I: www.pkn-oudenbosch.nl

Protestantse gemeente Roosendaal

Sint Lucasplein 1
4703HX Roosendaal
Postbus 3212
4700GE Roosendaal
I: www.pgrkruiskerk.nl